REGULAMIN SERWISU Wykopuj.pl

 • 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób korzystania ze strony internetowej wykopuj.pl przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych. 
 2. Strona internetowa www.lupal.pl umożliwia komunikację oraz wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń. Treści zamieszczane na stronie internetowej wykopuj.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu. Ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej www.lupal.pl mogą korzystać tylko osoby fizyczne w nim zarejestrowane.

 • 2. Definicje
 1.   Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:
 2. Usługodawca– firma Wykopuj.pl
 3. Adres e-mail Użytkownika– adres poczty elektronicznej, do której dostęp posiada wyłącznie Użytkownik i który posłużył do rejestracji w serwisie Facebook i następnie został użyty w procesie Rejestracji w Serwisie Usługodawcy. 
 4. Hasło– ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący późniejszej autoryzacji Użytkownika w Systemie. 
 5. Usługa– usługa hostingowa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu polegająca przede wszystkim na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi umożliwiających za pomocą Konta Użytkownika dodawanie, tworzenie, modyfikowanie, przechowywanie Multimediów Użytkownika oraz umożliwiających składanie zaproszeń znajomym Użytkowników poprzez Facebook’a oraz inne serwisy internetowe.
 6. Multimedia– animacje, zdjęcia (obrazki), teksty, materiały dźwiękowe a także materiały wideo dodawane przez Użytkownika w ramach świadczonej przez Usługodawcę Usługi.
 7. Użytkownik– osoba fizyczna, która ukończyła 18-ty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych działająca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej korzystająca z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba niepełnoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. 
 8. Użytkownik Zarejestrowany– Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji, uprawniony do korzystania z Usług Serwisu.
 9. Regulamin– niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki obu Stron9.Strony – Użytkownik oraz Usługodawca
 10. Konto Użytkownika (Konto, Profil)– konto, które zostaje przypisane do Użytkownika Zarejestrowanego po dokonaniu Rejestracji w Serwisie. Zbiór danych w Serwisie, zawierający dane Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do jego autoryzacji w Serwisie oraz komunikowania się z innymi Użytkownikami Zarejestrowanymi i Użytkownikami. Konto Użytkownika tworzone jest na bieżąco i jest aktualizowane na podstawie Danych dostarczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 11. Rejestracja– jednorazowa czynność przeprowadzana przez formularz w Serwisie wymagająca od użytkownika bycia zalogowanym w serwisie Facebook.
 12. Serwis– strona internetowa działająca pod adresami: wykopuj.pl, należącymi do Usługodawcy i za pomocą których świadczona jest Usługa.
 13. Facebook– globalny serwis społecznościowy działający pod adresem www.facebook.com, nienależący do Usługodawcy i posiadający odrębny regulamin, na który Usługodawca nie ma wpływu.
 14. Formularz kontaktowy– oficjalna forma kontaktu z Usługodawcą, dostępna w Serwisie.15.Strona główna – główna strona Serwisu znajdująca w domenie lupal.pl.
 15. Podstrona– strona Serwisu znajdująca się w subdomenie wykopuj.pl (np. nazwa.lupal.pl) założona przez Użytkownika.
 16. Prawa– autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze (odpowiednio);
 17. Umowa– umowa o świadczenie Usług zawierana podczas Rejestracji przez Użytkownika z Usługodawcą;
 18. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej Urządzenia końcowego;
 19. Zawartość– wszelkie treści umieszczone w Serwisie
 20. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych– Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 21. Ustawa o ochronie danych osobowych– Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

 • 3. Postanowienia ogólne

 1. Poprzez Serwis – tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Usługodawcę – Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług bądź możliwość korzystania z Zawartości – zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.
 2. Niniejszy Regulamin został stworzony przez Usługodawcę w celu określenia warunków korzystania z Serwisu i Usług przez Użytkownika.

3.Regulamin, o którym mowa powyżej jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

4.Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych Usług oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

5.Mając na uwadze obowiązujące prawo Usługodawca może ograniczyć udostępnianie Multimediów oraz świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu do osób pełnoletnich. W takim przypadku wymagane będzie potwierdzenie wieku Użytkownika.

 • 4. Zakres i warunki korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w ramach Serwisu w zakresie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca udostępnia Regulamin Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy. Brak akceptacji zapisów Regulaminu lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Usług Serwisu.
 3. Przeglądanie Serwisu oraz części jego Zawartości może być udostępnione dla każdego Użytkownika, przy czym zakres dostępu dla tych osób może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Usługodawca bez podawania przyczyn.
 4. Zakres Usługi obejmuje hosting Multimediów dodanych przez Użytkownika na Stronie głównej Serwisu, a także na Podstronach Użytkowników.
 5. W momencie przesłania przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego do Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi przez użytkownika niezbędnym warunkiem jest dokonanie wcześniejszej Rejestracji Użytkownika w ramach serwisu Facebook i następnie Rejestracji w ramach Serwisu po uzupełnieniu wymaganych pól formularza oraz potwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk. 
 7. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika poniższych wymagań technicznych:a)Dostęp do sieci Internetb)Zainstalowana przeglądarka Internetowa z oprogramowaniem do obsługi JavaScript, Flash i tym podobne.c)Aktywne konto w serwisie Facebook
 8. Serwis jest zoptymalizowany do rozdzielczości 1280×800
 9. Strony mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy.
 10. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami netykiety, w tym w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 • 5. Rejestracja Konta


1.W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi przez użytkownika niezbędnym warunkiem jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.com i zarejestrowanie się za jego pomocą w Serwisie
wykopuj.pl Rejestracja w Serwisie wykopuj.pl dokonywana jest przy pierwszym logowaniu przy wykorzystaniu mechanizmu autoryzacji dostarczonego przez serwis Facebook.com, podaniu dodatkowych wymaganych informacji, przede wszystkim nazwy Użytkownika oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

2.Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż:

 1. a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu;
  b) bierze na siebie odpowiedzialność za: 1) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym hasła, 2) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych oraz 3) za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego Konta, w tym modyfikację Zawartości Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.
 • 6. Oświadczenie Użytkowników

 1. Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Usługodawcę w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Usługodawcy na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Usługodawcy w celach określonych powyżej.

4.W procesie Rejestracji Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy oraz od jego kontrahentów. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z ich  otrzymywania.

 1. Udostępniając treści w Serwisie Użytkownik Zarejestrowany:
 2. a) oświadcza, iż jest autorem zamieszczonej treści lub posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone jako Zawartość w Serwisie.
  b) wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Usługodawcę powyższych treści, oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych,
  c) oświadcza, że udziela Usługodawcy nieodwołalnej bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego treści, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna,
  d) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Usługodawcy, odnośnie naruszenia Praw do opublikowanych przez siebie treści, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Usługodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Usługodawcy na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Usługodawcę wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 3. Odwołanie zgody wyrażonej w ust. 4 pkt b i c nastąpić może jedynie w formie pisemnej za uprzednią pisemną zgodą Usługodawca. 
 4. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na innych Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych, działać na ich szkodę, szkodę Usługodawcy lub innych podmiotów trzecich. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, w szczególności treści dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, religię, wiek, wyznanie lub pochodzenie.
 • 7. Ochrona Danych Użytkownika

1.Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego odbywa się za Zgodą Użytkownika. Usługodawca przetwarza Dane zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Usługodawca, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Usługodawcy stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

 • 8. Uwarunkowania techniczne
 1. Usługodawca jako właściciel i zarządca Serwisu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych lub osób trzecich.

2.W Serwisie lub w ramach Konta Użytkownika mogą być zamieszczone elementy, takie jak:

a)aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Usługodawca, Usługodawca zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez Usługodawców tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
b)ramki,
c)reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.

3.Użytkownicy wyrażają zgodę na to, że Usługodawca może przechowywać i wykorzystywać pliki typu „cookies” z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu. Pliki typu „Cookiem” to informacje tekstowe,  wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika, mające na celu umożliwienie Usługodawcy podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkownika dzięki przechowywaniu jego preferencji poruszania się po serwisie. 

 • 9. Usunięcie Konta Użytkownika
 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie jego danych osobowych, następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Usługodawcy prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. 
 2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika Zarejestrowanego z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Usługodawcy lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik Zarejestrowany nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.
 • 10. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę

 1. Usługodawca uprawniony jest wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli:
 2. a) Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu, jego Zawartości lub Funkcjonalności w sposób sprzeczny z Umową,
  b) Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone, w szczególności poprzez rozpowszechnianie treści pornograficznych, uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  c) Użytkownik Zarejestrowany udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawca.
 3. Zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczące naruszenia w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego przysługujących mu praw powinno spełniać kumulatywnie następujące kryteria:
 4. a) zawiera precyzyjny opis Zawartości naruszającej wyżej wymienione Prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów,
  b) zawiera precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (ewentualnie zrzuty ekranu Serwisu),
  c) zawiera dokładny adres, numer telefonu stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) podmiotu zgłaszającego naruszenie,
  d) zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Usługodawcy lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu, któremu naruszono któregokolwiek z Praw,
  e) zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że jest on podmiotem, któremu powyższe Prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu, wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub jego czytelnej kopii elektronicznej.
 5. W sytuacjach rodzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, określonego w ust. 1, Usługodawca może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do Zawartości, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie dostępu do Zawartości nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe treści stanowią Zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego.
 6. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.5.Wszelkie zgłoszenia winny być składane pod następujący adres:kontakt@wykopuj.pl
 7. Usunięcie Konta Użytkownika przez Usługodawcę w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Usługodawcę poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika Zarejestrowanego, aktywny w chwili usunięcia Konta.
 • 11. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet.  Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawca.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych na stronach Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Usługodawcy w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
 5. Usługodawca zastrzega, iż zakres Serwisu, jego Zawartość oraz Usługi mogą być w każdej chwili zmienione przez Usługodawcę. Usługodawca będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • 12. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu z wyłącznej winy Usługodawcy. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy:kontakt@wykopuj.pl

2.Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego; b) adres e-mail Użytkownika, c) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; e) datę zawarcia Umowy; f) podpis Użytkownika Zarejestrowanego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3.Reklamacja może być złożona w terminie jednego miesiąca od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja z wyłącznej winy Usługodawcy. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. 

5.Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika Zarejestrowanego na adres e-mail podany przez niego w reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawca (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


 • 13. Zmiana Regulaminu


1.Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności Umowie bądź odpowiedniej Licencji. Podczas korzystania z takich Usług, Użytkownik Zarejestrowany winien stosować się do dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między dodatkowymi warunkami, a Regulaminem, postanowienia dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Treść Dodatkowych warunków dostępna jest w serwisie w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

2.Regulamin, w tym warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą.

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Usług Serwisu lub treści Regulaminu, lub dodatkowych warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu lub – w przypadku dodatkowych warunków – w  terminie określonym w tych warunkach.

4.Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem: http://lupal.pl/pl/rules.html .5.O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe usługi w ramach Serwisu podlegają Regulaminowi.


 • 14. Polityka prywatności

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
 2. Dane zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku i Użytkowniku Zarejestrowanym mogą być użyte do analizy ich zachowań w Serwisie wykopuj.pl, analizy danych demograficznych korzystania z usługi lub do personalizacji zawartości serwisu wykopuj.pl
 3. Usługodawca może wykorzystać adresy IP zbierane w  trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 4. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
 5. Podczas świadczenia usługi Usługodawca może organizować konkursy lub promocje, wówczas dane kontaktowe Użytkowników Zarejestrowanych będą wykorzystywane w celu jego przeprowadzenia, szczególnie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. 
 6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownicy Zarejestrowani mają również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, jak również jeżeli jest to podyktowane obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych Użytkownika Zarejestrowanego, jeżeli Użytkownik Zarejestrowany ten nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy, naruszył istotne postanowienia Regulaminu Świadczenia usług bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Zarejestrowanego.
 8. W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego, użyte przy rejestracji ulegną zmianie lub są niepełne, istnieje możliwość wprowadzenia ich modyfikacji. W tym celu należy wprowadzić zmiany w ramach Konta Użytkownika.
 9. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu
 10. Serwis Usługodawcy może wykorzystywać pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze świadczonej usługi. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.
 11. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego (zazwyczaj na twardym dysku komputera), mające na celu umożliwienie Usługodawcy podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych dzięki przechowywania ich preferencji  poruszania się po Serwisie.12.Wszelkie dane zgromadzone przez firmę Usługodawcę są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • 15. Postanowienia końcowe

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych do Usługodawcy, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

2.Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Usługodawcę, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta Użytkownika.

3.Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).

4.Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu.

5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2012 r.

Wybierz format
Mem
Prześlij własne obrazy, aby tworzyć własne memy
Wideo
YouTube, Vimeo lub Vine Embeds
Gif
Format GIF
Dowcipy
Dodaj Dowcip.
Audio
Soundcloud lub Mixcloud Embeds